Vedtægter


Vedtægter for Dannebrogsriddernes Forening af 1888


NAVN OG HJEMSTED


§1


Foreningens navn er Dannebrogsriddernes Forening af 1888 med binavnet Foreningen af 1888 til understøttelse af Dannebrogsridderes efterladte.


Foreningens hjemsted er i København.


FORMÅL


§ 2


Foreningens formål er at understøtte dannebrogsridderes efterladte.

Der kan således navnlig ydes støtte til:


a) En dannebrogsridders efterladte ægtefælle til underhold. Med ægtefælle kan sidestilles registreret partner og ugift samlever, hvor samlivet har varet mindst 5 år.


b) Efterladte umyndige børn til hjælp til deres uddannelse. Hjælpen udbetales til barnets værge.


c) Efterladte børn, såfremt de måtte have behov for særlig støtte.


d) Børnebørn af en afdød dannebrogsridder kan under betingelserne i b) eller c) opnå understøttelse, såfremt også den af forældrene, der var barn af dannebrogsridderen, er afgået ved døden.


e) Udgifter til en dannebrogsridders begravelse eller bisættelse og - i påtrængende tilfælde - til de i forbindelse med dødsfaldet forårsagede udgifter.Efterladte efter medlemmer af foreningen har fortrinsret, men efterladte efter andre dannebrogsriddere er iklke afskåret fra at komme i betragtning.
MEDLEMMER§ 3.


Som medlem af foreningen optages enhver ridder af Dannebrogordenen (herunder indbefattet ordenens samtlige klasser)


Som overordentlige medlemmer optager foreningen riddere af Elefantordenen.


Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt til udløbet af et kalenderår.


Medlemmerne har intet ansvar for foreningens forpligtelser og er alene over for foreningen forpligtet til at betale kontingent.


KONTINGENT§ 4


Medlemskontingentet fastsættes på en generalforsamling. Kontingentet er årlige bidrag, der betales for hvert kalenderår, eller bidrag én gang for alle.


ORGANISATION

GENERALFORSAMLINGEN§ 5


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Mellem generalforsamlingerne udøves generalforsamlingens beføjelser dog af repræsentantskabet, jf. § 6.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i København i andet kvartal i ulige årstal.


Repræsentantskabet kan beslutte afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger.


Indkaldelse til generalforsamlinger udsendes til foreningens medlemmer af repræsentantskabets formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, jf. § 9, med angivelse af dagsorden.


Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal omfatte:


Valg af medlemmer af repræsentantskabet, jf. §6.

Fastsættelse af medlemskontingent

Eventuelle forslag fra repræsentantskabet, der skal vedlægges indkaldelsen.

Eventuelt

Repræsentantskabets formand er dirigent på generalforsamlingen, med mindre denne beslutter andet. Dirigenten drager omsorg for, at der udarbejdes referat af hver generalforsamling og underskriver dette.


REPRÆSENTANTSKABET


§ 6.


Repræsentantskabet træder i generalforsamlingens sted som foreningens højeste myndighed, bortset fra følgende:


Valg af medlemmer af repræsentantskabet og beslutninger om medlemskontingentets størrelse, om ændring af foreningens vedtægter, om forbrug af grundfonden og om foreningens nedlæggelse.


Repræsentantskabet består af 30 medlemmer, der vælges for 6 år af generalforsamlingen. Medlemmerne af repræsentantskabet er inddelt i tre lige store grupper, hvoraf en afgår ved hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.


Når et medlem dør eller udtræder af repræsentantskabet, vælges på førstkommende ordinære generalforsamling et nyt medlem til at indtræde i den pågældende gruppe for dennes resterende valgperiode. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til i forening med repræsentantskabets formand at udpege navngivne personer til at indtræde i repræsentantskabet i tilfælde af vakancer. Valget bekræftes i så fald på den første generalforsamling efter indtrædelsen.


Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i tilfælde af formandens forfald træder i dennes sted.


Repræsentantskabet bestemmer selv de nærmere regler for sin forretningsgang.


Repræsentantskabet holder møde, når repræsentantskabets formand, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Ordinært møde skal afholdes hvert år i årets andet kvartal. Møder afholdes i København.


Indkaldelse til repræsentantskabets møder udsendes af repræsentantskabets formand senest 14 dage før mødets afholdelse, jf. § 9, med angivelse af dagsorden.


Dagsorden for ordinære møder skal omfatte:


Bestyrelsens beretning for det seneste år.

Forelæggelse af den reviderede årsrapport (årsregnskab) til godkendelse.

Beslutning om decharge for bestyrelsen

Eventuelle forslag fra repræsentantskabets formand, bestyrelsen og medlemmer af foreningen. Forslag skal være formanden for repræsentantskabet i hænde senest en uge før indkaldelse til mødet og vedlægges i indkaldelsen.

Eventuelt valg af medlemmer af bestyrelse, jf. § 7.

Valg af revisor

Eventuelt

Repræsentantskabet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


BESTYRELSEN§ 7.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt disses medlemmer for 2 år.


Hele bestyrelsen er på valg ved de ordinære repræsentantskabsmøder i ulige årstal. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af afgang er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv for den resterende del af valgperioden.


Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer deltager i beslutningen.


Bestyrelsens medlemmer vedbliver at være medlemmer af repræsentantskabet, men deltager ikke i afstemninger angående regnskabets decision, meddelelse af decharge eller andre sager, hvis afgørelse kan medføre ansvar for bestyrelsen eller dens enkelte medlemmer.


Bestyrelsen vælger selv sin formand og afgør, hvorledes forretningerne skal fordeles mellem dens medlemmer.


Hvervet som medlem af eller formand for bestyrelsen er ulønnet.


BESTYRELSENS OPGAVER


§ 8.


Bestyrelsen forestår foreningens økonomiske anliggender, uddeler støtte i overensstemmelse med foreningens formål, jf. § 2, og har i det hele ledelsen af foreningen med forbehold for de kompetancer, der er henlagt til generalforsamlingen og repræsentantskabet.


Bestyrelsen skal ved tildeling af støtte holde sig inden for de rammer, der måtte være fastlagt at repræsentantskabet. Støtte inden for foreningens overordnede formål, der ikke falder ind under de i § 2, litra a) - e) udtrykkeligt nævnte kategorier, kan kun ydes med repræsentantskabets samtykke.


Bestyrelsen fastsætter retningslinier for ansøgninger om støtte.


Uden repræsentantskabets samtykke kan bestyrelsen ikke antage fast lønnet medhjælp.


INDKALDELSER OG MEDDELELSER§ 9.


Indkaldelser til generalforsamlinger og møder i repræsentantskabet lægges på foreningens hjemmeside.


Repræsentantskabet bestemmer, hvorvidt og hvorledes der skal sendes anden indkaldelse til generalforsamlinger til foreningens medlemmer.


Repræsentantskabet bestemmer, på hvilken måde der skal sendes indkaldelse til generalforsamlinger og møder i repræsentantskabet til medlemmerne af repræsentantskabet.


Foreningens reviderede årsrapporter (årsregnskaber) lægges på foreningens hjemmeside, når de er godkendt af repræsentantskabet, tillige med referater af generalforsamlinger og af møder i repræsentantskabet.


Repræsentantskabet bestemmer, på hvilken måde andre meddelelser til foreningens medlemmer og medlemmer af repræsentantskabet skal formidles.


Henvendelser til foreningen sendes til den adresse, der er angivet på foreningens hjemmeside.


TEGNINGSREGLER§ 10.


Foreningen tegnes af repræsentantskabets formand og formanden for bestyrelsen i forening eller en af disse i forening med to medlemmer af bestyrelsen.


De tegningsberettigede kan give en eventuel forretningsordfører for foreningen, jf. § 6,sidste stk., fuldmagt til lat trække på indeståendet på en bestemt angivet bankkonto, hvis indestående ikke må overstige det nødvendige til foreningens løbende udbetalinger.FORENINGENS ØKONOMI


§ 11


Foreningens formue består af en grundfond og disponible midler.


Grundfonden omfatter de gaver og legater, som foreningen har modtaget eller modtager i fremtiden, herunder Konsul Cloos Legat. De af giverne stillede betingelser for midlernes anbringelse og anvendelse skal overholdes.


Grundfondens kapital anbringes i øvrigt efter de regler, der til enhver tid gælder for ikke erhvervsdrivende fonde.


Grundfondens kapital må ikke forbruges uden generalforsamlingens samtykke.


Foreningens disponible midler og foreningens indtægter i form af kontingenter, afkast af grundfond og anden formue samt andre indtægter anvendes af bestyrelsen til afholdelse af foreningens udgifter, til uddelinger til foreningens formål eller til henlæggelse.


Foreningens formue og dennes opdeling i grundfond og disponible midler pr. 31. december 2010 fremgår af foreningens årsrapport (årsregnskab) for 2010.


ÅRSRAPPORT OG REVISION


§ 12


Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Årsrapporten (årsregnskabet) revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor, der skal være statsautoriseret revisor.


Repræsentantskabets formand og revisor skal i forening i årets løb foretage eftersyn af foreningens aktiver og kassebeholdning; om de således foretagne eftersyn skal der gives attest ved påtegning på årsrapporten.


EKSKLUSION


§ 13


Repræsentantskabet kan beslutte at ekskludere et medlem, der trods påmindelse har været i restance med betaling af kontingent i mindst 3 måneder, eller som har gjort sig skyldig i grov eller gentagen tilsidesættelse af den loyalitetspligt medlemmerne har over for foreningen.


Forinden beslutning om eksklusion træffes, skal den pågældende have mulighed for at udtale sig.


VEDTÆGTSÆNDRINGER


§ 14


Ændring af foreningens vedtægter kan besluttes af generalforsamlingen efter forslag enten af repræsentantskabet eller mindst 30 medlemmer uden for repræsentantskabet.


FORENINGENS OPLØSNING


§15


Opløsning af foreningen kan besluttes af generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet.


Repræsentantskabets indstilling skal være vedtaget med mindst 2/3 blandt samtlige medlemmer af repræsentantskabet.


Såfremt forslag om at nedlægge foreningen har opnået flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af repræsentantskabet, kan dette flertal beslutte, at der skal indkaldes til et ekstraordinært møde i repræsentantskabet. Såfremt 2/3 af de fremmødte på dette møde stemmer for forslaget, er det vedtaget og forelægges for generalforsamlingen.


Samtidig med en beslutning om at nedlægge foreningen skal der - efter samme fremgangsmåde - træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål eller et dermed beslægtet formål.


IKRAFTTRÆDELSE


§ 16


Disse vedtægter er vedtaget på en generalforsamling den 17. november 2011 og træder i kraft den 1. december 2011.


Samtidig ophæves foreningens hidtidige vedtægter, der er vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. juni 1889 med senere ændringer.