Repræsentantskab

Foreningens anliggender varetages af et repræsentantskab bestående af 30 medlemmer, der vælges på en generalforsamling af foreningens medlemmer. Hvert andet år afgår en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer; de afgåede kan genvælges.

          Næste repræsentantskabsmøde afholdes 7. maj 2025 kl. 13.00 i 

Kommandantgården, Kastellet 13, 2100 København.

AKTUEL SAMMENSÆTNING
Formand: Advokat Michael Gregers Larsen
Næstformand: Baron, advokat, oberstløjtnant, kammerherre Henrik Wedell-Weddelsborg

Repræsentantskabets medlemmer efter generalforsamlingen 13. juni 2023.
Gruppe B (afgår 2025)

Fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen
Formand, psykolog Catharina Marie Collet
Adm. direktør Sven Gullev
Professor, ph.d. Steen Hildebrandt
Generalløjtnant Kjeld Georg Hilligsøe Hillingsø
Direktør, Eivind Kolding
Professor, PhD Peter Kurrild-Klitgaard
Programsekretær, forfatter Birgit Meister
Baron, advokat, oberstløjtnant, kammerherre Henrik Weddell-Weddellsborg
Fhv. statsforvaltningsdirektør Ninna Würtzen

Gruppe C (afgår 2027)

Oberst Peder Blokdal-Pedersen
Kgl. solodanserinde Kirsten Bundgaard
Kommandør Bent Ejner Carlsen
Direktør Sven Holm
Professor emeritus, PhD, Dr. Pharm. Povl Krogsgaard- Larsen
Sanger, skuespiller Rasmus Ole Lyberth
Kontorchef, cand.jur. Bente Mundt
Direktør Johannes Poulsen
Fhv. statsforvaltningsdirektør Bente Flindt Sørensen
Kgl. musikchef Michael Schønwandt

Gruppe A (afgår 2029)

Konsul, bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen
Operachef Kasper Bech Holten
Balletdanser Eva Kloborg
Advokat Michael Gregers Larsen
Adjudant for Hans Majestæt Kongen, Orlogskaptajn Christian Greulich Højgod Meinertz
Kontorchef Erik Kabbeltved Præstegaard
Fhv. biskop Erik Norman Svendsen
Hofdame Annelise Wern
Direktør, brigadegeneral Charlotte Ployart Wetche

Foto: Kongehuset.dk

Mødeindkaldelse

Repræsentantskabet afholder årligt møde i 2. kvartal i København ved indkaldelse på foreningens hjemmeside.

Datoen fastsættes af formanden og indkaldelsen sker med senest 21 dages varsel. Herefter offentliggøres den endelige dagsorden på hjemmesiden senest 14 dage forud for mødet.

Tilmelding til mødet sker ved mail til sekretariatet@ridderforeningen.dk.

Dagsorden for ordinære møder:
1. Bestyrelsens beretning for det seneste år
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til
godkendelse
3. Beslutning om dechárge for bestyrelsen
4. Eventuelle forslag fra repræsentantskabets
formand, bestyrelsen og medlemmer af
foreningen. Forslag skal være formanden for
repræsentantskabet i hænde senest 14 dage før
mødet.
5. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Repræsentantskabet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Våben for Frederik 4. fra Riddersalen på Rosenborg
. Skjoldet er omgivet af ordenstegnene for
Dannebrogordenen og Elefantordenen.

Find information om kommende arrangementer