Understøttelse / Legater

Udfyld venligst formularen nederst på siden til Dannebrogriddernes Forening af 1888

BERETTIGEDE TIL ANSØGNING
1) Primært at understøtte dannebrogridderes efterladte.

2) Sekundært at støtte efterladte ægtefæller efter modtagere af Den kongelige Fortjenstmedalje og
Den kongelige Belønningsmedalje. Med ægtefælle sidestilles registreret partner og ugift samlever,
hvor samlivet har varet mindst 2 år.
3) Tertiært at støtte almennyttige sociale og humanitære formål inden for Rigsfællesskabet.

DER KAN INDEN FOR DET PRIMÆRE FORMÅL NAVNLIG YDES STØTTE TIL:
1) En dannebrogridders efterladte ægtefælle til underhold i form af engangsbeløb. Med ægtefælle sidestilles registreret partner og ugift samlever, hvor samlivet har varet mindst 2 år.

2) Efterladte umyndige børn til hjælp til deres uddannelse. Hjælpen udbetales til barnets værge.
3) Efterladte børn under 25 år, såfremt de måtte have behov for særlig støtte.
4) Udgifter til en dannebrogridders begravelse eller bisættelse.

Såfremt der efter opfyldelse af ansøgninger inden for det primære formål fortsat er frie midler til rådighed, kan foreningens bestyrelse vælge at imødekomme ansøgninger om støtte i form af engangsbeløb til underhold til personer omfattet af foreningens sekundære formål.
I alle vurderinger af hvorvidt en ansøgning omfattet af det primære eller det sekundære formål kan imødekommes, tages der udgangspunkt i ansøgerens økonomiske forhold.
Såfremt der efter tildeling af støtte omfattet af det primære og det sekundære formål fortsat er frie midler til rådighed, kan foreningens bestyrelse vælge at støtte almennyttige sociale og humanitære formål inden for Rigsfællesskabet.

Ansøgninger modtaget frem til 1. april, behandles på bestyrelsensmøde i maj måned, og tilsvarende vil ansøgninger modtaget frem til 1. oktober blive behandlet på mødet i november.

Generelt opslår bestyrelsen ikke ledige legatportioner eller foretager anden offentlig indkaldelse af ansøgninger. Dog kan bestyrelsen med kendskab til tidligere modtageres særlige behov for hjælp udøve opsøgende virksomhed.

Det er hensigtsmæssigt, at ansøgningsskemaet udfyldes så detaljeret som muligt, hvilket vil fremme beslutningsgrundlaget for bestyrelsen. Ikke mindst relationerne mellem den afdøde Dannebrogridder og ansøgeren bør være fyldestgørende.

Ansøgning om hjælp til uddannelse bør omhandle nuværende situation og skitsering af det påtænkte videre forløb og endemål.

Medfølgende dokumentation til bekræftelse af ansøgerens forhold bør sendes som kopi, så omkostningskrævende tilbagesendelse ikke bliver aktuel.

Ansøgninger, som ikke imødekommes, makuleres.

SKATTEMÆSSSIGE FORHOLD
Legatportioner vil maksimalt have en størrelse, som gør, at beløbet er fritaget for beskatning.

BEVILLINGER
Udbetales kun ved overførsel til konto i et pengeinstitut.

Ansøgning til Dannebrogriddernes Forening af 1888

Var den afdøde medlem af foreningen
Maks. filstørrelse: 256 MB.
Skal modtagne oplysninger bedes behandles fortroligt

Andre forhold

Oplysninger om ansøgerens personlige økonomi

Udførlige oplysninger angående indtægter gives nedenfor, idet hver indtægtsform opføres særskilt. Tillige vedlægges kopi af forskudsskema for indeværende år.

Maks. filstørrelse: 256 MB.
MM skråstreg DD skråstreg ÅÅÅÅ

Samtykke

Samtykketekst til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med behandling af din ansøgning og udbetaling af legatmidler

I forbindelse med indsendelse af Deres ansøgning til Dannebrogsridderne har vi, til brug for vurderingen af Deres ansøgning, behov for Deres samtykke til at behandle Deres personoplysninger. De kan til enhver tid trække Deres samtykke tilbage.

Dannebrogsriddernes fondsadministration opbevarer ansøgningen, herunder de oplyste personoplysninger, i indtil fem år, efter at sagsbehandlingen er afsluttet. Ansøgninger, der er imødekommet, opbevares dog i 10 år. Herefter opbevarer fondsadministrationen alene informationer om navn på modtagere af fondsmidler, støttebeløbet samt titel på projektet. Disse oplysninger opbevares af historiske årsager.

De kan læse mere om vores behandling af Deres personoplysninger i Persondataforordningen nederst på siden.