Bestyrelse


Efter afholdelse af den ordinære generalforsamling (hvert andet år) vælger repræsentantskabet af sin egen midte en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Ved eventuel afgang er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig indtil den følgende generalforsamling.


Bestyrelsen vælger selv sin formand og afgør, hvorledes forretningerne skal fordeles mellem dens medlemmer.


Bestyrelsen kan med repræsentantskabets samtykke antage fast lønnet medhjælp.


Den nuværende bestyrelse er valgt på generalforsamlingen 13. juni 2023.


Aktuel sammensætning

Konsul Peter Vinther Christensen R.1 bestyrelsesformand.

Oberst Peder Blokdal-Pedersen K

Professor emer, PhD, Dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen R.1

Adjudant for Hendes Majestæt Dronningen, Orlogskaptajn Christian Greulich Højgod Meinertz R

Direktør, brigadegeneral Charlotte Ployart Wetche R.1


Mødeindkaldelse

Bestyrelsen afholder ordinære møder i maj og oktober efter formandens bestemmelse.

Dato for møder aftales på forudgående afholdt møde og dagsorden tilsendes 14 dage forud for mødets afholdelse.


Dagsorden for ordinære møder

Ledelsesberetning m/årsregnskab (kun ved mødet i maj).

Indkommende/løbende sager.

Ansøgninger om og bevilling af legater.

Eventuelt.