Bestyrelse


Efter afholdelse af den ordinære generalforsamling (hvert andet år) vælger repræsentantskabet af sin egen midte en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Ved eventuel afgang er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig indtil den følgende generalforsamling.


Bestyrelsen vælger selv sin formand og afgør, hvorledes forretningerne skal fordeles mellem dens medlemmer.


Bestyrelsen kan med repræsentantskabets samtykke antage fast lønnet medhjælp.


Aktuel sammensætning

Konsul Peter Vinther Christensen R.1 bestyrelsesformand.

Oberst Peder Blokdal-Pedersen K

Fhv. statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Ninna Würtzen K.1

Professor emer, PhD, Dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen R.1

Fhv. kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt K


Mødeindkaldelse

Bestyrelsen afholder ordinære møder primo maj og oktober efter formandens bestemmelse.

Dato for møder aftales på forudgående afholdt møde og tilsendes 14 dage forud for mødets afholdelse.


Dagsorden for ordinære møder

Ledelsesberetning m/årsregnskab (kun ved mødet i maj).

Indkommende/løbende sager.

Ansøgninger om og bevilling af legater.

Eventuelt.