Understøttelse (Legater) 


Berettigede til ansøgning

Dannebrogridderes efterladte er berettiget til understøttelse efter nedenstående rammer, når de måtte være trængende til hjælp. Understøttelse ydes som éngangsbeløb.


På grundlag af modtagne ansøgninger kan bestyrelsen således tildele understøttelse til:

a) En Dannebrogridders efterladte ægtefælle til underhold.

    Med ægtefælle kan sidestilles registreret partner og ugift samlever, hvor samlivet har varet mindst 5 år.

b) Efterladte umyndige børn til hjælp til deres uddannelse. Hjælpen udbetales til barnets værge.

c) Efterladte børn, såfremt der måtte være behov for særlig støtte.

d) Børnebørn af en afdød Dannebrogridder kan også i betingelserne i b) eller c) opnå understøttelse,

    såfremt også den af forældrene, der var barn af Dannebrogridderen, er afgået ved døden.

e) Udgifter til en Dannebrogridders begravelse eller bisættelse og - i påtrængende tilfælde - til de i forbindelse med

    dødsfaldet forårsagede udgifter.

 

Efterladte efter medlemmer af foreningen har fortrinsret, men efterladte efter andre Dannebrogriddere er ikke afskåret fra at komme i betragtning.

Uden repræsentantskabets samtykke kan understøttelse ikke tildeles udover de nævnte rammer.


Ansøgninger

Ansøgninger sendes på ansøgningsskema, som udprintes her (link til skema).


Ansøgninger modtaget frem til 1. april behandles på  bestyrelsens møde i maj måned og tilsvarende vil ansøgninger modtaget frem til 1. oktober blive  behandlet på mødet i november.

Generelt opslår bestyrelsen ikke ledige legatportioner eller foretager anden offentlig indkaldelse af ansøgninger.  Dog kan bestyrelsen med kendskab til tidligere modtageres særlige behov for hjælp udøve opsøgende virksomhed.


Det er hensigtsmæssigt, at ansøgningsskemaet udfyldes så detaljeret som muligt, hvilket vil  fremme beslutningsgrundlaget for bestyrelsen. Ikke mindst relationerne mellem den afdøde Dannebrogridder og ansøgeren bør være fyldestgørende.

   

Ansøgning om hjælp til uddannelse bør omhandle nuværende situation og skitsering af det påtænkte videre forløb og endemål. 

 

Medfølgende dokumentation til bekræftelse af ansøgerens forhold bør sendes som kopi, så omkostningskrævende tilbagesendelse ikke bliver aktuel.


Ansøgninger, som ikke imødekommes, makuleres.

 

Skattemæsssige forhold

Legatportioner vil maksimalt have en størrelse, som gør, at beløbet er fritaget for beskatning.


Bevillinger

udbetales ved overførsel til bankkonto, evt. ved tilsendelse af check.


-