Repræsentantskab


Foreningens anliggender varetages af et repræsentantskab bestående af 30 medlemmer, der vælges på en generalforsamling af foreningens medlemmer. Hvert andet år afgår en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer; de afgåede kan genvælges.


Aktuel sammensætning

Formand: Advokat Michael Gregers Larsen

Næstformand: Baron, advokat, oberstløjtnant, kammerherre Henrik Wedell-Wedellsborg


Repræsentantskabets medlemmer efter generalforsamlingen 13. juni 2023:

 

Gruppe B (afgår 2025)

Fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen

Formand, psykolog Catharina Marie Collet

Adm. direktør Sven Gullev

Professor, ph.d. Steen Hildebrandt

Generalløjtnant Kjeld Georg Hilligsøe Hillingsø

Direktør, Eivind Kolding

Professor, PhD Peter Kurrild-Klitgaard

Programsekretær, forfatter Birgit Meister

Baron, advokat, oberstløjtnant, kammerherre Henrik Weddell-Weddellsborg

Fhv. statsforvaltningsdirektør Ninna Würtzen

 

Gruppe C (afgår 2027)

Oberst Peder Blokdal-Pedersen

Kgl. solodanserinde Kirsten Bundgaard

Kommandør Bent Ejner Carlsen

Direktør Sven Holm

Professor emeritus, PhD, Dr. Pharm. Povl Krogsgaard- Larsen

Sanger, skuespiller Rasmus Ole Lyberth

Kontorchef, cand.jur. Bente Mundt

Direktør Johannes Poulsen

Fhv. statsforvaltningsdirektør Bente Flindt Sørensen

Kgl. musikchef Michael Schønwandt

 

Gruppe A (afgår 2029)

Konsul, bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen

Fhv. kontorchef Bjarne E. Grønfeldt

Operachef Kasper Bech Holten

Balletdanser Eva Kloborg

Advokat Michael Gregers Larsen

Adjudant for Hendes Majestæt Dronningen, Orlogskaptajn Christian Greulich Højgod Meinertz

Kontorchef Erik Kabbeltved Præstegaard

Fhv. biskop Erik Norman Svendsen

Hofdame Annelise Wern

Direktør, brigadegeneral Charlotte Ployart Wetche


Møder

Repræsentantskabet holder møde, når repræsentantskabets formand, et flertal af bestyrelsen eller en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer ønsker det.

Ordinært møde skal afholdes hvert år i årets andet kvartal. Møder afholdes i København.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde udsendes af repræsentantskabet formand senest 14 dage før mødets afholdelse, med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse sker via foreninges hjemmeside, men kan suppleres med indkaldelse via mail og/eller brev efter beslutning af repræsentantskabet formand og beststyrelsesformanden i forening.

Tilmelding til mødet sker ved mail til sekretariatet@ridderforeningen.dk.


Dagsorden for ordinære møder:

1. Bestyrelsens beretning for det seneste  år

2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om dechárge for bestyrelsen

4. Eventuelle forslag fra repræsentantskabets formand, bestyrelsen og medlemmer af foreningen.

    Forslag skal være formanden for repræsentantskabet i hænde senest  14 dage før mødet.

5. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af revisor

7. Eventuelt


Repræsentantskabet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


-