Repræsentantskab


Foreningens anliggender varetages af et repræsentantskab bestående af 30 medlemmer, der vælges på en generalforsamling af foreningens medlemmer. Hvert andet år afgår en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer; de afgåede kan genvælges.


Aktuel sammensætning

Formand: Advokat Michael Gregers Larsen

Næstformand: Baron, advokat, oberstløjtnant, kammerherre Henrik Wedell-Weddelsborg


Gruppe C (afgår 2021)

Oberst Peder Blokdal-Pedersen

Kgl. solodanserinde Kirsten Bundgaard

Kommandør Bent Ejner Carlsen

Direktør Sven Holm

Professor emer, PhD, Dr. pharm. Povl Krogsgaard- Larsen

Sanger, skuespiller Rasmus Ole Lyberth

Kontorchef, cand. jur. Bente Mundt

Direktør Johannes Poulsen

Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Bente Flindt Sørensen

Kgl. musikchef Michael Schønwandt


Gruppe A (afgår 2023)

Fhv. kontorchef Bjarne E. Grønfeldt

Operachef Kasper Bech Holten

Balletdanser Eva Kloborg

Advokat Michael Gregers Larsen

Kontorchef Erik Kabbeltved Præstegaard

Fhv. biskop Erik Norman Svendsen

Hofdame Annelise Wern

Konsul, bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen


Gruppe B (afgår 2025)

Fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen

Formand, psykolog Catharina Marie Collet

Adm. direktør Sven Gullev

Professor, ph.d. Steen Hildebrandt

Generalløjtnant Kjeld Georg Hilligsøe Hillingsø

Direktør, Eivind Kolding

Programsekretær, forfatter Birgit Meister

Baron, advokat, oberstløjtnant, kammerherre Henrik Weddel-Weddelsborg

Fhv. statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Ninna Würtzen

Professoor, PhD Peter Kurrild-Klitgaard


Mødeindkaldelse

Repræsentantskabet afholder årligt møde primo juni måned i København ved indkaldelse på foreningens hjemmeside.

Datoen fastsættes af formanden og meddeles ved årsskiftet. Herefter optages dagsorden på hjemmesiden senest 14 dage forud for mødet. Tilmelding til mødet foretages umiddelbart efter til bestyrelsen.


Dagsorden for ordinære møder:

1. Bestyrelsens beretning for det seneste  år

2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om dechárge for bestyrelsen

4. Eventuelle forslag fra repræsentantskabets formand, bestyrelsen og medlemmer af foreningen.

    Forslag skal være formanden for repræsentantskabet i hænde senest en uge før indkaldelsen til mødet og vedlægges i      indkaldelsen

5. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af revisor

7. Eventuelt


Repræsentantskabet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


-